Όροι Χρήσης

Η Generali παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του Διαδικτύου τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και παροχές  προγραμμάτων ασφάλισης, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.generalione.gr. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους Όρους Χρήσης, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του. 

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.generalione.gr έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η Generali έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους παρόντες όρους,  ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις, μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποίησης, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της.

 


Α. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόμενων υπηρεσιών, ανήκουν στην Generali και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση προστατευόμενα δικαιώματα τρίτων. 

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Generali , η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των παραπάνω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής τους και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό ή άλλο σκοπό. 

Β. Συμπεριφορά χρηστών


Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.generalione.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Generali .

Σε περίπτωση που η Generali εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζημιώσει για αυτόν τον λόγο την Generali.

Γ. Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων


Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να οδηγηθούν μέσω του www.generalione.gr  σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Generali δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους. Η παραπομπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και μόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί κάποια μορφής δέσμευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιμασία της Generali, είτε για το περιεχόμενο είτε για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Δ. Περιορισμός ευθύνης


Η Generali, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.generalione.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η Generali δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μετάδοσης των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης αυτών των πληροφοριών. 

Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονομική, νομική ή άλλη συμβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξης και η Generali ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν με βάση την ιδιωτική τους βούληση.
  
Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου


Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται με πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Generali.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. 

Η Generali έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Παράλληλα, δεν εγγυάται  ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις παραπάνω αιτίες.


Στ. Προσωπικά Δεδομένα 


Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου της Generali διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, τα οριζόμενα στο Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και τις διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα) και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τα στοιχεία αυτά, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων περί γνωστοποίησής τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η Generali διατηρεί τα παραπάνω στοιχεία και τα επεξεργάζεται για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του στην Generali, να χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία από την Generali ή από συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες. 

Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης κατ’ επιλογή του και οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων προσώπων. Η Generali δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.  

Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.

Ζ. Πολιτική για Cookies

 

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε όποια άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο, κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνετε γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας.

 

Στον διαδικτυακό μας τόπο www.generalione.gr  χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με σκοπό πάντα να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρηστικό για τους επισκέπτες μας περιβάλλον, καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Επίσης χρησιμοποιούμε “cookies” για να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες μας περιηγούνται το generalione.gr ώστε να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενο του. Παρακάτω αναφέρονται οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιεί το generalione.gr.

 

Cookie αποδοχής αποθήκευσης cookies (User consent):

To cookie αυτό δημιουργεί την πληροφορία ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την χρήση cookies ώστε να μην εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα δεύτερη φορά. Αποθηκεύει μόνο την ένδειξη αν διαβάστηκε ή όχι το προειδοποιητικό μήνυμα και καμία άλλη πληροφορία.

 

Cookie πρώτης επίσκεψης στο generalione.gr:

To cookie αυτό δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα. Δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό.

 

Cookie για προστασία ενάντια σε κακόβουλες επιθέσεις (Cross-Site Request Forgery):

Αφορά στις φόρμες υποβολής. Είναι ένας μοναδικός αριθμός για αποφυγή κακόβουλης χρήσης των φορμών και δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία που αφορά στη συμπλήρωση πεδίων της φόρμας.

 

Cookies για την ανάλυση της περιήγησης (Google Analytics cookie):

Για να μπορούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το generalione.gr και την εμπειρία των επισκεπτών του, χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο generalione.gr όπως την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης, το πλήθος επισκέψεων, τις σελίδες που περιλαμβάνει η επίσκεψη, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, την κατηγορία συσκευής του χρήστη (κινητό, tablet, υπολογιστή), τον ιστότοπο από όπου προήλθε η επίσκεψη στο generalione.gr και άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται συγκεντρωτικά και μόνο, καθώς επίσης δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του generalione.gr. Η ιστοσελίδα generalione.gr χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για τη συγκέντρωση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται με τα cookies αυτής της κατηγορίας.

 

Cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη:

Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται κατόπιν περιηγήσεων σε συγκεκριμένες σελίδες (σελίδες προορισμού διαφημιστικών καμπανιών) και αφορούν την καταγραφή των προτιμήσεων και της επίσκεψης του χρήστη.

 

Cookies διαφήμισης και στόχευσης:

Είναι τα cookies που αποθηκεύονται με στόχο να παρέχεται διαφημιστικό περιεχόμενο στον επισκέπτη του site σχετικό με τα ενδιαφέροντά του. Συνήθως τοποθετούνται σε συγκεκριμένες σελίδες του generalione.gr για να καταγράφουν την επίσκεψη σε αυτές (π.χ. υπολογιστές ασφαλίστρων). Τα cookies αυτά καθορίζονται από τις διαφημιστικές πλατφόρμες που τοποθετούν τις διαφημίσεις μας σε διάφορους ιστότοπους και κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

DoubleClick Cookie: Αφορά την καταγραφή του διαφημιστικού δικτύου: DoubleClick της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Facebook Cookie: Αφορά την καταγραφή του διαφημιστικού δικτύου της Facebook. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Τα προγράμματα περιήγησης (web browser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

 

Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Generali  ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών. 

Η. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Λοιποί Όροι 


Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύμβαση χρήσης ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόμο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. 

 

 

Θ. Υπηρεσία My e-policy

 

Χρήση του λογαριασμού πρόσβασης στο My e-policy

Με την εγγραφή σας για πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο My e-policy μπορείτε:

 

  • Να δείτε και να εκτυπώσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστήρια που έχετε.
  • Να προβείτε με ασφαλή τρόπο σε αλλαγές των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας σας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και του κινητού τηλεφώνου.
  • Να  υποβάλλετε αιτήματα διαχείρισης του λογαριασμού σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο αίτημά σας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Για την εγγραφή σας στο My e-policy θα απαιτηθεί:

 

  • Να έχετε επιλέξει την ψηφιακή παραλαβή εγγράφων σε κάποιο από τα ασφαλιστήριά σας με την Generali κατά τη διαδικασία της συμπλήρωσης της αίτησης ασφάλισής σας.
  • Να έχετε συμπληρώσει  τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόσβασή σας στην υπηρεσία.
  • Την πρώτη φορά που θα λάβετε ηλεκτρονική ειδοποίηση για κάποιο ψηφιακό έγγραφό σας, να εκτελέσετε τη διαδικασία εγγραφής στην υπηρεσία του My e-policy.

 

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να καλείτε  το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali. Χρησιμοποιώντας την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση σε όλα τα συμβόλαια που διατηρείτε στην Generali, τα έγγραφά σας θα αποθηκεύονται στον My e-policy λογαριασμό σας. Εάν επιθυμείτε ένα νέο ασφαλιστήριο να αποθηκευτεί σε διαφορετικό λογαριασμό πρόσβασης, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

 

Η υπηρεσία My e-policy που παρέχεται από την Generali μέσω του διαδικτυακού τόπου www.generalione.gr είναι δωρεάν και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την Generali ή τον ασφαλισμένο. Θα πρέπει να ενημερώνετε την Generali για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας σας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου.

 

Η Generali έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποσύρει την πρόσβαση στην υπηρεσία My e-policy κάθε φορά που οι χρήστες παραβιάζουν τους Όρους Χρήσης  της υπηρεσίας, καθώς και εκείνους που κάνουν κακή χρήση της υπηρεσίας.

 

Πρακτικές συμβουλές ασφαλείας

Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε σε κανέναν τους κωδικούς πρόσβασής σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Εάν αποκαλύψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση  και τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτο άτομο, τότε αυτό θα έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες των ασφαλιστηρίων  σας, καθώς και θα μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

Η Generali δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς πρόσβασής σας (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail).

 

Επιλέγετε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης που δεν τους χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε άλλα συστήματα και υπηρεσίες.

 

Φυλάσσετε τους κωδικούς σας με τρόπο που να μην είναι δυνατή η υποκλοπή τους.

 

Χρησιμοποιείτε το My e-policy μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Generali (www.generalione.gr) και όχι μέσω συνδέσμων (links) σε άλλα sites, μηχανές αναζήτησης ή e-mail.

Ενημερώνετε τον υπολογιστή σας με τις τελευταίες εκδόσεις και διορθώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows) και του προγράμματος πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer, Firefox).

Ελέγχετε τακτικά τον υπολογιστή σας για πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό, χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες εκδόσεις/ενημερώσεις των προγραμμάτων προστασίας (antivirus, antimalware).

Αγνοήστε και διαγράψτε αμέσως «ύποπτα» e-mail που σας προτρέπουν να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα αρχεία.