Ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Κάθε πράσινη επένδυση όπως είναι η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, είναι αναγκαίο να προστατεύεται από όλους τους πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι η λύση στην ανάγκη προστασίας της επένδυσης.

Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που καλύπτουμε

 

Προσφέρουμε ολοκληρωµένα προγράµµατα για την ασφάλιση:

 

 • Φωτοβολταϊκών Σταθµών (Πάρκα). 
 • Oικιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων εγκατεστηµένα σε στέγες (µονοκατοικιών, πολυκατοικιών, µικρών επιχειρήσεων, κτηρίων του ∆ηµοσίου και µη κερδοσκοπικών οργανισµών, εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων).

 

Ασφαλιστικά Προγράµµατα 


Προσφέρονται δύο προγράµµατα καλύψεων, ανάλογα µε τη φάση στην οποία βρίσκεται η επένδυση και σε σχέση µε το ύψος του ασφαλισµένου κεφαλαίου. Συγκεκριµένα: 

 


Πρόγραµµα Α. 


Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ανέγερσης- Συναρµολόγησης για τη διάρκεια κατασκευής -
τοποθέτησης - συναρµολόγησης – συντήρησης του σταθµού ή της µονάδας.

 

Κίνδυνοι που καλύπτονται 


Καλύπτεται οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη φυσική απώλεια ή ζηµιά από οποιαδήποτε αιτία εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούνται όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
πόλεµος, ανταρσίες κ.λπ., κατά τη φάση της εγκατάστασης του έργου.

Επιπλέον το πρόγραµµα περιλαµβάνει: 

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους αλλά και Εργοδοτική Ευθύνη για πέραν του ΙΚΑ, για τυχόν ατυχήµατα που θα συµβούν στο Eργατοτεχνικό Προσωπικό. 
 • Κάλυψη ζηµιών από Τροµοκρατικές Ενέργειες, Απεργίες, Πολιτικές Ταραχές και Oχλαγωγίες. 
 • Κάλυψη για την περίοδο εκτεταµένης συντήρησης εφόσον πρόκειται για Φωτοβολταϊκό Πάρκο.
 • Κάλυψη ζηµιών σε υφιστάµενη περιουσία για µονάδες πάνω σε στέγες. 
 • Κάλυψη Εσφαλµένης Μελέτης για εργασίες Πολιτικού Μηχανικού. 
 • Κάλυψη ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και κάλυψη κινδύνων κατασκευαστή για Η/Υ εργασίες.

 

 

Πρόγραµµα Β. 


Ασφάλιση Περιουσίας και Μηχανικών Βλαβών µετά την παράδοση και έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος ή της µονάδας.

 

Κίνδυνοι που καλύπτονται 
 

Καλύπτεται υλική απώλεια ή ζηµιά της ασφαλισµένης µονάδας ή σταθµού καθώς επίσης και η Απώλεια Μικτών Εσόδων συνεπεία ασφαλισµένης υλικής ζηµιάς, λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς τη ∆ΕΗ, από τους πιο κάτω κινδύνους: 

Πυρκαγιά και συµπληρωµατικοί: 

 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειµένων που πέφτουν από αυτά
 • Καπνός
 • Στάσεις - Απεργίες - οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Τροµοκρατικές ενέργειες
 • Πληµµύρα, Θύελλα - Καταιγίδα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Σεισµός
 • Κλοπή διαρρήξεως ή/και αναρριχήσεως και ζηµιές κλέπτου
 • Ζηµιά από πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώµατος αυτών
 • Αστική ευθύνη σε όµορα συνεπεία πυρκαιάς ή/και έκρηξης
 • Αποκοµιδή συντριµµάτων
 • Έξοδα δηµοσίων αρχών
 • ∆απάνες για την ελαχιστοποίηση της ζηµιάς.

 

και συµπληρωµατικά µπορεί να δοθεί και κάλυψη Μηχανικών Βλαβών:

 • Eλαττώµατα χύτευσης και υλικού
 • Eλαττωµατικό σχέδιο
 • Σφάλµατα εργαστηρίου ή ανέγερσης - συναρµολόγησης (µονταρίσµατος)
 • Κακοτεχνία
 • Αδεξιότητα
 • Αµέλεια ή απροσεξία
 • Έλλειψη νερού στους λέβητες
 • Φυσική έκρηξη
 • Απόσπαση (απόσχιση) λόγω φυγόκεντρου δύναµης
 • Βραχυκύκλωµα